Algemene Voorwaarden van 4Gbuitengebied, handelsmerk van Keepgo Europe BV, gevestigd te Drunen

Versie geldig vanaf 01-01-2020

 1. Algemeen

1.1 4Gbuitengebied, een handelsmerk van Keepgo Europe B.V., gevestigd te Drunen (KVK-nummer 58618430), wordt in het vervolg van deze overeenkomst aangeduid met ‘4Gbuitengebied’.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 4Gbuitengebied. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van 4Gbuitengebied. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 4Gbuitengebiedbehoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door 4Gbuitengebiederkend.

1.5 4Gbuitengebied garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.6 Met ‘afnemer’ wordt in het vervolg bedoeld diegene die bij het sluiten van de overeenkomst deze voorwaarden heeft geaccepteerd.

1.7 Met ‘huurperiode’ wordt in het vervolg bedoeld die periode die door de afnemer bij de bestelling is aangegeven, startend vanaf de eerste dag van ingebruikname van het geleverde.

1.8 Met ‘abonnementsperiode’ wordt in het vervolg bedoeld die periode die door de afnemer in de overeenkomst is opgenomen, startend vanaf de eerste dag van het abonnement.

 1. Levering en retournering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad (draadloze) routers dan wel simkaarten strekt.

2.2 In het kader van de regels van de Wet koop op afstand zal 4Gbuitengebied bestellingen ten minste binnen 30 dagen accepteren. Indien dit niet mogelijk is (doordat er voor het bestelde geen capaciteit meer is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van 4Gbuitengebied zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 4Gbuitengebied geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 De afnemer is verplicht na afloop van de overeenkomst (dus na de aangegeven abonnementsperiode) alle ontvangen zaken (waaronder de mifi routeer inclusief alle accessoires die onder verhuur vallen) te retourneren binnen 48 uur. Indien deze termijn wordt overschreden zal per dag een bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht.

2.6 Om de bestelling compleet te maken dient de afnemer een borg te betalen van €150,00. De afnemer geeft 4Gbuitengebied het recht deze borg vast te houden tot maximaal vier weken na afloop van de overeenkomst. Daarnaast geeft de afnemer 4Gbuitengebied het recht om alle gemaakte kosten op deze borg in te houden.

 1. Prijzen en dataverbruik

3.1 Prijzen kunnen door 4Gbuitengebied op elk moment worden aangepast. Afnemer zal hiervan minimaal 1 maand vooraf van op de hoogte worden gesteld. Afnemer heeft bij tussentijdse prijswijzigingen altijd het recht om de overeenkomst te ontbinden per ingangsdatum van de prijswijziging.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.4 Alle kosten die gemaakt worden door oneigenlijk gebruik van de datasimkaart worden doorberekend aan de afnemer. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld:

 • Het gebruik van de datasimkaart in landen, anders dan aangegeven in de overeenkomst.
 • Het gebruik van de datasimkaart voor diensten die niet zijn toegestaan (en aldus is aangemerkt als zodanig in het vervolg van deze algemene voorwaarden, of in de algemene voorwaarden van de betreffende provider)
 • Het na waarschuwing van 4Gbuitengebied blijven overbelasten van het netwerk van de operator.
 • Overmatig datagebruik in korte tijd, of gebruik van specifieke toepassingen die de netwerkcapaciteit merkbaar of aantoonbaar onevenredig gebruiken.
 • Het gebruik van de simkaart voor het voeren van telefoongesprekken of het versturen van SMS-berichten.
 • Het gebruik van de simkaart voor activiteiten die bij wet verboden zijn in het land waarin activiteiten worden uitgevoerd.

De kosten van oneigenlijk gebruik zijn op te vragen middels een schriftelijk verzoek naar 4Gbuitengebied en bedragen ten minste €0,01 per MB en ten hoogste het bedrag dat de betreffende provider aan 4Gbuitengebied in rekening brengt.

3.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het dataverbruik, om zo overlast op het netwerk door overmatig gebruik te voorkomen. Dit kan afnemer doen door gebruik van daarvoor geschikte software, of middels de indicatie van datagebruik door het gebruikte modem/router. 4Gbuitengebied biedt de afnemer de mogelijkheid om een indicatie van het verbruik op te vragen via de klantenservice, en zal hier binnen 5 werkdagen gehoor aan geven. Aan de verbruiksgegevens kunnen geen rechten worden ontleend en dienen slechts ter indicatie. De verbruiksgegevens kunnen daarnaast vertraagd zijn met enkele dagen.

 1. Zichttermijn/ herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 4Gbuitengebied heeft teruggezonden, is de koop (in dit geval van de afgenomen dienst voor het leveren van een mogelijkheid tot draadloos internet op een bepaalde bestemming) een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij 4Gbuitengebied . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt (hierbij wordt in het bijzonder het gebruik van dataverkeer bedoeld), bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 4Gbuitengebied er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door 4Gbuitengebied aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatstgenoemde diensten, waarbij 4Gbuitengebied slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

 1. Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 4Gbuitengebied aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 4Gbuitengebied aangegeven.

5.2 Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3 4Gbuitengebied heeft het recht na in gebreke blijven van tijdige betaling door de afnemer de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen.

5.4 4Gbuitengebied heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.5 4Gbuitengebied kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 4Gbuitengebied kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.6 De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 4Gbuitengebied verschuldigde.

5.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.8 Indien de afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien 4Gbuitengebied echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de afnemer worden verhaald. De afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.8 4Gbuitengebied behoud zich het recht voor om de overeenkomst met de klant zonder opgaaf van reden te beeïndigen, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. In geval van oneigenlijk gebruik, zoals gespecificeerd in lid 3.4 van deze overeenkomst, vervalt de opzegtermijn en kan 4Gbuitengebied de overeenkomst met onmiddelijke ingang ontbinden.

 1. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij 4Gbuitengebied, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 4Gbuitengebied. 4Gbuitengebied houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 4Gbuitengebied respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 4Gbuitengebied maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie en conformiteit

7.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan 4Gbuitengebied) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 4Gbuitengebied. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan 4Gbuitengebied schriftelijk te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door 4Gbuitengebied gegrond worden bevonden, zal 4Gbuitengebied naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 4Gbuitengebied en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 4Gbuitengebied) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 4Gbuitengebied gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van 4Gbuitengebied voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 4Gbuitengebied kan in geen geval garanderen dat de afnemer verzekerd is van internet tijdens de reis. 4Gbuitengebied kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het ontbreken van een internetverbinding tijdens de reis van de afnemer, alsmede gevolgschade of schade die is opgelopen door vooraf gemaakte kosten voor de reis.

7.5 4Gbuitengebied is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens 4Gbuitengebied in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 4Gbuitengebied; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 1. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt 4Gbuitengebied zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden 4Gbuitengebied slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van 4Gbuitengebied gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 4Gbuitengebied kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen 4Gbuitengebied en een consument komt tot stand nadat een bestelling door 4Gbuitengebied op haalbaarheid is beoordeeld. Pas nadat van 4Gbuitengebied een bevestigingsemail is ontvangen (en dus niet de bevestigingsemail van de Payment Service Provider betreffende de bevestiging van betaling) komt de overeenkomst tot stand.

9.2 4Gbuitengebied behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.3 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van P2P diensten. Het gebruik van VoIP en SMSoIP diensten zijn slechts toegestaan indien de afnemer hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft gekregen van 4Gbuitengebied.

9.4 De afnemer verplicht zich bij verlies, diefstal of schade van/aan een van onderstaande geleverde zaken de volgende schadevergoeding te betalen aan 4Gbuitengebied:

 • LTE-modem: € 100,00
 • Simkaart: € 70,00
 • Adapter: € 15,00 Bij verlies, diefstal of schade van/aan andere geleverde zaken zal conform de vervangingskosten voor 4Gbuitengebied een passende en dekkende schadevergoeding betaald worden.
 1. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen op de internetsite van 4Gbuitengebied gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

11.1 4Gbuitengebied is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 4Gbuitengebied alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. In het bijzonder wordt onder overmacht de beschikbaarheid van dataverbindingen bedoeld. Zowel de beschikbaarheid van GRPS, EGDE, UMTS, HSDPA of welke andere dataverbinding dan ook, alsmede de snelheid en de stabiliteit van deze netwerken, kunnen niet door 4Gbuitengebied worden gegarandeerd. 4Gbuitengebied is in geen geval aansprakelijk voor beperkingen of tekortkomingen in de dataverbindingen.

11.3 4Gbuitengebied behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 4Gbuitengebied gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien 4Gbuitengebied bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 4Gbuitengebied is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen 4Gbuitengebied en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij 4Gbuitengebied er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.